061/1819 - Hoofd Centrum PXL-Education UP
Betrekking
Functie:
Coördinator
Departement:
PXL-Education
Aanstelling:
Statutair
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
15%
Duur:

De aanstelling in vacante uren gebeurt in het ambt van hoofdlector met ingang van 1/4/2019 (of in overleg met de kandidaat) overeenkomstig de bepaling zoals opgenomen in Codex Hoger Onderwijs van 11/10/2013, zoals gewijzigd op 30/08/2018.

Uitbreiding vanaf 1 september 2019 (inkanteling van de centra voor lerarenopleiding (SLO)) is mogelijk.


Details

Taakomschrijving

FUNCTIECONTEXT

Het departement PXL-Education biedt dynamisch en eigentijds competentiegericht onderwijs met nadruk op leraarschap. De hieraan gerelateerde inzet en gedrevenheid van een professioneel team, resulteert in het afleveren van studenten die klaar zijn voor het onderwijs en/of aanverwante educatieve sectoren.

Een greep uit de troeven van PXL-Education:

* jarenlange ervaring
* met ongeveer 1200 studenten een sterk, dynamisch en veerkrachtig departement
* een inhoudelijk en didactisch kwaliteitsvol studieaanbod
* een sterk uitgebouwde studentenbegeleiding
* een ver doorgedreven gebruik van IT en de laptop in het onderwijs
* praktijkgerichte opleidingen gekoppeld aan stages in alle onderwijsnetten 
* een omvangrijk binnen- en buitenlandsnetwerk

* praktijkgericht onderzoek

Vanaf 1 september 2019 worden de Specifieke lerarenopleidingen (SLO) van de Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO’s)  geïntegreerd in de hogescholen en universiteiten. De integratie van deze opleidingen vanuit de CVO LIMLO en CVO STEP naar Hogeschool PXL is een belangrijk historisch moment in het hoger onderwijslandschap en is momenteel in volle voorbereiding. Om deze integratie goed voor te bereiden werd door Hogeschool PXL een nieuwe organisatiestructuur uitgetekend, waarbij binnen het departement PXL-Education een nieuw centrum wordt opgestart: Centrum PXL-Education UP.  Dit centrum bundelt alle activiteiten die gebonden zijn aan de nieuwe Educatieve graduaatsopleiding secundair onderwijs en het verkorte traject van de Educatieve bachelor opleiding secundair onderwijs.  Dit centrum organiseert voor beide opleidingen zowel dag-als avondtrajecten.

Aan het hoofd van het centrum staat het departementshoofd, aan het hoofd van de opleidingen staat het opleidingshoofd.  Beide worden in het beleid en in de dagdagelijkse werking o.a. bijgestaan door de coördinator van Centrum PXL-Education UP. Dit centrum wordt vanaf 1 september 2019 operationeel. Ter voorbereiding van deze fase zoekt de PXL nu al de geschikte coördinator, die vanaf 1 april een aanstelling krijgt van 15% en vanaf 1 september 2019 wordt uitgebreid.

 

FUNCTIEOMSCHRIJVING

De taak van de centrumcoördinator van Centrum PXL-Education UP moet gezien worden in relatie met de taken van het departementshoofd en het opleidingshoofd (het hoofd van de cluster van de opleidingen in verband met Leraar Secundair Onderwijs).

De coördinator staat in voor de dagelijkse leiding en de goede werking van het Centrum PXL-Education UP en de twee onderliggende opleidingen, zorgt voor de profilering van het Centrum PXL-Education UP, voor de implementatie van het onderwijs- en kwaliteitsbeleid, coördineert het werkplekleren en de stagetrajecten.

Tot de specifieke taken van de centrumcoördinator behoren:

 • in verband met personeel:
  • aansturen secretariaat Centrum PXL-Education UP
  • personeelsleden van de opleiding dagelijks aansturen
  • het opleidingshoofd bij de taakverdeling en de gesprekkencyclus ondersteunen
  • communicatie naar medewerkers uit de opleiding (informele personeelsvergaderingen, verslagen, intranet, ...)
 • in verband met onderwijs en curriculum:
  • samen met het team het curriculum opvolgen
  • het aanleveren van de jaarlijkse informatie i.v.m. studiegids, ECTS-fiches, informatiebrochures, ... coördineren en opvolgen
 • in verband met kwaliteitszorg:
  • acties van zijn/haar opleiding opvolgen in functie van het opleidingsbeleidsplan
  • elementen voor het jaarverslag aanleveren
  • mee zorgen voor het stakeholdersoverleg: studentencommissie en werkveldcommissie
 • in verband met student:
  • de studentencommissie organiseren en opvolgen
  • openstaan en beschikbaar zijn voor vragen van studenten
  • samen met de studentenbegeleiders zorgen voor de IT-trajecten en de intakegesprekken
  • verantwoordelijk zijn voor de puntenadministratie de proclamatie en de deliberatie van de respectievelijke opleidingen
 • in verband met profilering en representatie:
  • werkt mee aan het communicatiebeleid van het Centrum PXL-Education UP
  • vertegenwoordigt het centrum en de opleidingen op opendeurdagen, SID-in, ouderavond, etc.
  • deelnemen aan overleg en advies verstrekken in commissies/ werkgroepen/ raden zoals selectiecommissie, werkgroepen VLHORA, ...
 • verantwoordelijk voor het aansturen van het kernteam van het Centrum PXL-Education UP
 • de dagelijkse organisatie van stage en werkplekleren coördineren inclusief de evaluatie
 • contacten met de verschillende netten uit het secundair onderwijs onderhouden in verband met stage en werkplekleren
 • lid zijn van het departementaal bureau, opleidingsbureau, de domeinwerkgroep graduaatsopleidingen en de voortgangscommissie


Profiel

 

         Wat jij moet kunnen :

·        Het managen/coördinaren van een centrum en een team. Hiervoor beschik je minstens over 2 jaar management ervaring in een lerarenopleiding in
        het hoger onderwijs/volwassenenonderwijs.

·        Je bezit vakinhoudelijke expertise m.b.t. het domein van de lerarenopleiding secundair onderwijs.

 • Je kan vlot werken met diverse ICT-toepassingen.

 • Actuele kennis van het beroepsspecifieke netwerk is een absolute must.

 • Je beschikt uit ervaring over goede pedagogische en didactische kwaliteiten.

  Je kan op een heldere, creatieve en overtuigende manier communiceren, zowel schriftelijk als mondeling.

   

  De professional die wij zoeken:

  De visie van de hogeschool is gebaseerd op het X-factor model van excellente professionals en excellente professionele organisaties. De X-factor is hierbij gebaseerd op 4 statements en het kompas dat ons allen gidst.

   

  Voor Centrum PXL-Education UP is de centrumcoördinator de verpersoonlijking van deze X-factor:

 • de coördinator heeft passie en empathie (empassie);

 • de coördinator is ondernemend en innovatief;

 • de coördinator werkt (internationaal) samen;

 • de coördinator is disciplinair en multidisciplinair.

Door de handschoen op te nemen en enthousiast te reageren op deze oproep tot kandidaatstelling werk je mee aan een succesvolle integratie van de SLO binnen de PXL, draag je bij tot het creëren van een maatschappelijk meerwaarde binnen het onderwijslandschap en bepaal je samen met je team van lectoren de toekomst van Centrum PXL-Education UP.


Toelatingsvoorwaarden

·        Je beschikt over een masterdiploma Pedagogische Wetenschappen richting onderwijskunde (of hiermee gelijkgesteld) en een academische SLO diploma of een aggregatiediploma

 • Je voldoet aan de algemene voorwaarden voor de toegang tot een ambt van de hogeschool (cfr. artikel V. 106 van de Codex Hoger Onderwijs; http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14650)

 • Gelet op de eigenheid van Centrum PXL-Education UP en de eigenheid van de doelgroepen, zowel dag-als avondstudenten, is de coördinator vanaf de operationele fase voldoende beschikbaar tijdens het dag- avond- en zaterdagonderwijsSalarisschaal

Salarisschaal 509

Voor meer informatie: http://data-onderwijs.vlaanderen.be/s16aris/schalen/barema.aspx?nr=509

 

Naast anciënniteit in de openbare sector kan ook relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige worden toegekend, conform het hogescholendecreet. De nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken binnen de maand na indiensttreding en onderzoek van het volledige dossier. De anciënniteitsbepalingen voor interne kandidaten zoals eerder verworven, blijven behouden.

 

De anciënniteitsbepalingen voor interne kandidaten zoals eerder verworven, blijven behouden.Opmerkingen

Selectieprocedure

·        Preselectie op basis van CV en motivatiebrief is mogelijk en afhankelijk van het aantal kandidaten.

·        Weerhouden kandidaten (uit de preselectie) worden uiterlijk op dinsdagmiddag 18 september uitgenodigd voor deelname aan de selectieproef. Deze
        selectieproef bestaat uit een (visie-)gesprek dat doorgaat op woensdagvoormiddag 19 december.

Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.


Contactinformatie

Informatie betreffende vacature

Marc Hermans

Departementshoofd PXL-Education

T 0032 11 77 5061

Email : marc.hermans@pxl.be


Informatie betreffende selectieprocedure
Geert Masuy
E-mail: geert.masuy@pxl.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 16/12/2018

Datum interview: 19/12/2018

Indiensttreding: 1/4/2019