074/1819 - Docent Kunstgeschiedenis
Betrekking
Functie:
Docent
Departement:
PXL-MAD
Aanstelling:
Statutair
Vereist niveau:
Doctoraat
Volume:
80%
Duur:

De statutaire aanstelling gebeurt met ingang van 16 september 2019 tot eind academiejaar 2019-2020. Heraanstelling en latere benoeming in vast verband zijn mogelijk.


Details

Taakomschrijving

FUNCTIECONTEXT

PXL-MAD School of Arts is op zoek naar een docent Kunstgeschiedenis die zowel onderwijs en onderzoek als  de begeleiding van onderzoeksartikelen in de Master als opdracht heeft. Deze functie biedt groeimogelijkheden voor de toekomst.

 

De opleiding beeldende kunsten van PXL-MAD School of Arts is een academische opleiding die zowel bachelor- als masterdiploma’s aflevert. Binnen deze opleiding onderscheiden zich 3 afstudeerrichtingen: Grafisch Ontwerp, Juweelontwerp & Edelsmeedkunst en Vrije Kunsten (Keramiek, Sculptuur en Installatie, Schilderkunst, Vrije Grafiek en Open Lab).

 

De uitbouw van het onderzoek in de kunsten heeft de opleiding duidelijk aanwijsbaar in een nieuwe dynamiek gebracht waarin de ontwikkeling van onderzoek in de kunsten boeiende discussies op gang bracht. Het onderzoekskader wordt gevormd door de onderzoeksgroep PXL-MAD-Research in samenwerking met de faculteit Architectuur en Kunst van de Universiteit Hasselt.

 

Daarnaast staat een team van professioneel actieve kunstenaars/ontwerpers garant voor de implementatie van het beroepsspecifieke, artistieke luik van de opleiding die daardoor is ingebed in het Vlaamse en internationale landschap. De intense samenwerking met kunstencentra en andere hogescholen is hierbij van strategisch belang.

De combinatie van dit alles zorgt voor een goede voedingsbodem, waarin studenten worden opgeleid tot niet-wereldvreemde kunstenaars/ontwerpers.

 

FUNCTIEOMSCHRIJVING

 

Onderwijsopdracht

Je zal onderwijs verzorgen in de opleiding Beeldende Kunsten van het departement PXL-MAD.
De onderwijsopdracht situeert zich in de domeinen theorie en onderzoek; meer specifiek kunstgeschiedenis (periode Nieuwe Tijd tot 18de eeuw) en het begeleiden van de onderzoeksartikelen in de Master.

Meer informatie over deze opleidingsonderdelen kan je terugvinden in de studiegids: https://studiegids.pxl.be/?acadjaar=2018-19

 

Je dient over een competentiegerichte onderwijsvisie te beschikken die aansluit bij de bestaande visie en engagement en je zal mee instaan voor de continue verbetering van het onderwijs in de betrokken opleiding. De visie en missie van PXL-MAD School of Arts vind je terug op onze website: https://www.pxl-mad.be/missie-visie.

Hogeschool PXL heeft als principe dat de volledige onderwijsopdracht door het volledige onderwijsteam wordt gedragen en verwacht de nodige collegialiteit, actieve bijdrage en flexibiliteit van haar medewerkers.

Je draagt in team bij tot:

 • de uitwerking en uitvoering van het opleidingsconcept en – curriculum;

 • de realisatie van de specifieke doelstellingen van de opleiding en de hogeschool;

 • het deelnemen aan overleg met betrekking tot de leerlijn kunstgeschiedenis;

 • het deelnemen aan overleg met betrekking tot de leerlijn onderzoek;

 • het betrekken van studenten bij het onderzoek om de verwevenheid onderzoek onderwijs te faciliteren;

 • het verstrekken van informatie aan kandidaat-studenten op de voorziene info-momenten.

 

Onderzoeksopdracht

De onderzoeksopdracht omvat 50% van de tewerkstelling.

Je ontwikkelt in de opleiding beeldende kunsten van PXL-MAD School of Arts eigen onderzoek binnen het domein van de kunsten en in relatie met één of meerdere onderzoeksgroepen van MAD-Research. Gezien de onderwijsopdracht ligt de klemtoon op beeldende kunsten, maar ook beeldend onderzoek is mogelijk. Je coördineert en stimuleert de verwevenheid tussen onderzoek en onderwijs, geeft er internationale betekenis aan en coördineert de disseminatie van de output (o.a. via studiedagen, publicaties ...).

Je maakt deel uit van de onderzoeksgroep MAD-Research in PXL-MAD School of Arts en zal gevraagd worden om tijdens het selectiegesprek een onderzoeksvoorstel te presenteren dat aansluit bij het artistiek onderzoek in FRAME en MANUFrACTURE en/of READSEARCH. Meer informatie hierover vind je op https://pxl-mad.be/mad-research.

 

De functie omvat o.a.

 • Het uitvoeren van een individueel onderzoek dat

      -    aansluit bij het artistiek onderzoek in FRAME en MANUFrACTURE en/of READSEARCH;

      -    verbanden zoekt tussen artistieke (ver)beeldings- en vormgevingsprocessen enerzijds en bredere cultuurhistorische betekenisprocessen anderzijds;

      -    een cultuurkritische en maatschappelijke relevante inzet heeft.

      Dit onderzoek dient uit te monden in hoogstaande nationale en internationale wetenschappelijke publicaties. Er wordt verder van jou verwacht meerdere doctoraatsbeurzen te verwerven en doctoraatsstudenten te begeleiden.

 • Het ontwikkelen van onderzoeksprojecten (ook extern gefinancierd) en valorisatietrajecten.

 • Het deelnemen aan en organiseren van internationale symposia/evenementen met oog voor publiekswerking.

 • Het meewerken aan gezamenlijke projecten van de onderzoeksdomeinen FRAME, MANUFrACTURE en/of READSEARCH waaronder projecten in het kader van wetenschapscommunicatie.

 • Het dissemineren van onderzoeksresultaten via deelname wetenschappelijke congressen, publicaties, betrokkenheid in internationale onderzoeksnetwerken, …

 • Het deelnemen aan overleg in werkgroepen en vakgroepen.Profiel

Wat jij moet kunnen

 • Je hebt vakinhoudelijk expertise m.b.t. domeinen cultuurwetenschappen en kunst.

 • Je hebt kennis van recente (internationale) wetenschappelijke inzichten, concepten enz. op het vakgebied c.q. de kunstgeschiedenis.

 • Je hebt kennis van onderzoeksmethoden en bent vaardig in het toepassen ervan.

 • Je hebt expertise op vlak van het schrijven van artikels, zowel voor een gespecialiseerd als voor een breed publiek.

 • Je hebt ervaring met wetenschapspopularisatie en leverde reeds aantoonbare bijdragen aan het maatschappelijk debat.

 • Je kan vlot werken met diverse relevante ICT-tools als word, excel, internet, e-mail …

 • Je bent vertrouwd met de principes van projectonderwijs,  competentie- en talentgericht onderwijs.

 • Je hebt een zeer goede kennis van de Engelse taal (minstens niveau B1) en bezit hiervoor het vereiste attest.

   

De man of vrouw die wij zoeken

Ben jij een ondernemend en dynamisch professional die open staat voor vernieuwing en ga je zelf actief op zoek naar nieuwe inzichten, werkwijzen en oplossingen?

Beschik jij over goede communicatieve vaardigheden en heb je de passie en empathie om met studenten op een heldere en gestructureerde wijze te communiceren en te presenteren en maak je hierbij gebruik van didactische en visuele hulpmiddelen?

Ben jij een professional die ondernemend is, gemakkelijk een netwerk kan uitbouwen en de uitdaging wil opnemen om actief mee te werken aan projectmatig onderzoek?

Kan je met je enthousiasme een groep studenten alias “junior-collega’s” op creatieve wijze coachen ?

 

Dan bezit je de “X-factor” en nodigen wij je graag uit om te solliciteren.

 Toelatingsvoorwaarden

 • Je bent in het bezit van een diploma van Doctor op proefschrift in een cultuurwetenschappelijke richting (geschiedenis, letterkunde, kunstgeschiedenis, filosofie) of met een inhoudelijke verwantschap met beeldende kunsten.

 • Je behaalde een aggregaatsdiploma of getuigschrift van pedagogische bekwaamheid.

 • Je hebt minstens 5 jaar ervaring in het doceren van een cursus algemene kunst- of cultuurgeschiedenis in het hoger academisch kunst- en ontwerponderwijs.

 • Je ervaring in onderwijs en onderzoek toont een brede kennis van en interesse in de westerse kunst- en cultuurgeschiedenis doorheen de eeuwen, beginnende vanaf de Oudheid. Je focus ligt daarbij aantoonbaar op het relevant maken van deze cultuurhistorische kennis voor het heden, en het leggen van brede diachrone verbanden.

 • Je beschikt over een internationaal netwerk in de kunstwereld, wat kan aangetoond worden door publicaties.

 • Interdisciplinariteit en een brede interesse in verschillende artistieke media strekken tot

      aanbeveling.

 • Je voldoet aan de wettelijke taalvereisten voor de kennis van de doceertaal (Nederlands of Engels) waarin je het opleidingsonderdeel zal doceren.

 • Je voldoet aan de algemene voorwaarden voor de toegang tot een ambt van de hogeschool (cfr. artikel V. 106 van de Codex Hoger Onderwijs; http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14650)Salarisschaal

De inschaling gebeurt op het niveau van de salarisschaal 528

Voor meer informatie: http://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/barema.aspx?nr=528&p=26

 

Naast anciënniteit in de openbare sector kan ook relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige worden toegekend, conform het hogescholendecreet. De maximum toegekende anciënniteit voor deze functie bedraagt 10 jaar, tenzij de automatisch toegekende beroepservaring deze termijn overschrijdt. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken binnen de maand na indiensttreding en onderzoek van het volledige dossier. De anciënniteitsbepalingen voor interne kandidaten zoals eerder verworven, blijven behouden.Opmerkingen

Solliciteren voor deze functie kan tot uiterlijk 28 april 2019 en uitsluitend via ons elektronische sollicitatietool SES : http://ses.pxl.be. Je kan ons via deze weg je cv, diploma’s, motivatiebrief, … bezorgen.

Je kan rekenen op een discrete behandeling van je kandidatuur.

 

Selectieprocedure

-      Preselectie op basis van CV en motivatiebrief is mogelijk en afhankelijk van het aantal kandidaten.

-      Weerhouden kandidaten uit de preselectie worden uitgenodigd voor deelname aan de selectieproef. De sollicitatiegesprekken worden begin mei gepland. Kandidaten die weerhouden worden na het sollicitatiegesprek, worden uitgenodigd voor een presentatieopdracht.

Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.


Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
 • Voor extra info over de onderzoeksopdracht kan je contact opnemen met :

      Bert Willems

      Hoofd onderzoek

      Hogeschool PXL / PXL-MAD School of Arts

      T 0032 11 77 50 50

      E-mail: bert.willems&@pxl.be

 

 • Voor extra info over de onderwijsopdracht kan je contact opnemen met :

      Erica Cselotei

      Opleidingshoofd

      Hogeschool PXL / PXL-MAD School of Arts

      T 0032 11 77 50 50

      E-mail: erica.cselotei@pxl.be


Informatie betreffende selectieprocedure
Petra Konix
E-mail: petra.konix@pxl.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 28/04/2019

Datum interview:

Indiensttreding: 16/9/2019