146/2223 - Interne Auditor / stafmedewerker Bedrijfsvoering
Over ons

Hogeschool PXL is met meer dan 10000 studenten en 1300 medewerkers een toonaangevende hogeschool in de regio. In het dynamisch netwerk van Hogeschool PXL dagen we elke partner vandaag uit om samen de toekomst te ontwerpen. Doordrongen van identiteit en praktijk leiden we ondernemende, geëngageerde, creatieve professionals en kunstenaars op. We werken samen aan oplossingen met organisaties in onderzoek en dienstverlening. We claimen kwaliteit in een innovatieve en multidisciplinaire omgeving die vlotheid en tegelijk sérieux uitstraalt.

Betrekking
Functie:
Interne Auditor / stafmedewerker Bedrijfsvoering
Departement:
PXL-Centrale diensten
Aanstelling:
Contractueel vast
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
100%
Duur:
De contractuele aanstelling van onbepaalde duur kan ingaan vanaf 16/8/2023 (in functie van jouw beschikbaarheid).
Interne kandidaten met een statutaire aanstelling behouden deze onderliggend.
Details

Taakomschrijving

FUNCTIEOMSCHRIJVING

Als Hogeschool PXL zetten we kwaliteit centraal. Kwaliteit van onze opleidingen, onderzoek en dienstverlening én kwaliteit van de organisatie waarin dit alles tot stand komt. De interne auditor vervult een cruciale rol in de kwaliteit van onze organisatie. Via audits worden concrete processen, procedures en werkwijzen onder de loep genomen en verbeterkansen in kaart gebracht. Door middel van een systematisch intern controlesysteem ligt de focus op de efficiëntie en effectiviteit van de hogeschool en de beheersing van de wettelijke, organisatorische en financiële risico’s. Verbeterpunten zoals gedetecteerd in de audits worden daarna samen met de betrokken collega’s aangepakt in de context van de continue organisatieontwikkeling en de zesjarige beleidscyclus.

De functie kent daarmee een dubbele insteek. Enerzijds zet je als onafhankelijke auditor in samenwerking met het Auditcomité een auditplan op wat je zelfstandig uitvoert en terugkoppelt. Anderzijds ben je als stafmedewerker bedrijfsvoering een deel van projectteams die opgezet worden om specifieke verbetertrajecten vorm te geven en uit te rollen om geformuleerde adviezen tot herwerkte werkwijzen te brengen.

Een greep uit jouw takenpakket:

• Je toetst de werking van de directies en haar managementclusters (centrale diensten) af met de strategie van de hogeschool;

• Je maakt het auditplan, in samenwerking met het auditcomité, op basis van een risicoanalyse en via een vastgelegde methodiek;

• Je staat in voor het plannen, organiseren, leiden, opvolgen en uitvoeren van de verschillende auditopdrachten;

• Je maakt onafhankelijke rapporteringen van de geauditeerde entiteit(en) op om het Auditcomité en de Raad van Toezicht te informeren en te adviseren;

• Je volgt de geformuleerde aanbevelingen en verbetervoorstellen van de geauditeerde departementen of directies op om bij te dragen tot risicobeheersing en verhoging van de efficiëntie en effectiviteit van de processen;

• Je treedt op als expert binnen de hogeschool voor vragen of toepassingen in verband met de interne audit om management en medewerkers te ondersteunen met gefundeerd advies bij het realiseren van de hogeschooldoelstellingen en het promoten van organisatiebeheersing en risicobeheer binnen de hogeschool;

• Je treedt op als projectondersteuner om de werking van de hogeschool te verbeteren door o.a. organisatieprocessen en werkmethodieken in kaart te brengen, te zoeken naar manieren om processen en methodieken te stroomlijnen, en de aanzet te maken tot de digitalisering ervan;

• Als projectondersteuner neem je initiatieven om collega’s te helpen bij de implementatie van eventuele wijzigingen. Je schrijft bv. nieuwe werkwijzen mee uit, identificeert mee de opleidingsnoden gerelateerd aan het uitrollen van nieuwe/gewijzigde processen, je zet mee in op communicatie rond de aanpassingen, etc.;

• Je voedt mee het kwaliteitsmanagementsysteem van de interne organisatie.

Als interne auditor (50% van de job) rapporteer je organisatorisch aan de Raad van Toezicht en administratief aan de Algemeen Directeur. Het Auditcomité staat in voor de onafhankelijkheid van de Interne Audit. Je verstrekt informatie aan het Auditcomité en aan de Raad van Toezicht op basis van analyses en evaluaties. Je formuleert aanbevelingen en verbeteringsvoorstellen om het bestuur en het management te helpen de vooropgestelde beleidsdoelstellingen te behalen en de werking van de hogeschool te verbeteren en verder te optimaliseren.

Daarnaast neem je binnen de directie Bedrijfsvoering en Financiën de functie van stafmedewerker bedrijfsvoering (50%) op. Binnen dit deel van job ga je aan de slag als begeleider en tempobewaker van het projectteam dat de specifieke verbeterprojecten uitwerkt om de aanbevelingen te realiseren. Je bouwt aan effectieve relaties met betrokken partijen en zorgt dat de behoeften en zorgen van belanghebbenden worden geïdentificeerd en vervuld. Je motiveert de collega’s om samen als team optimale resultaten te leveren en voortdurende verbetering na te streven.

Profiel

• Je hebt een sterk analytisch vermogen, kan kritisch omgaan met informatie en op basis hiervan vanuit je expertise de juiste verbanden leggen. Je slaagt er bovendien in om gemaakte syntheses om te zetten tot realiseerbare alternatieven en werkbare adviezen voor Hogeschool PXL.

• Je bent communicatief en zeer vlot op het vlak van zowel mondelinge als schriftelijke rapportering.

• Je werkt resultaat- en oplossingsgericht en stelt je daarbij diplomatisch op.

• Je wil graag in een zelfstandige rol functioneren waar het audit betreft, en net in team waar het de ondersteuning in organisatieontwikkeling aangaat.

• Je kan omgaan met de drempels en weerstanden eigen aan change managementprocessen.

• Je hebt ervaring met projectmatig werken. Je kan projecten correct en doeltreffend inschatten naar tijd en kosten. Je kan de voortgang efficiënt bewaken en adequaat bijsturen indien noodzakelijk.

• Je kan gericht organisatiedoelstellingen formuleren op basis van de organisatiestrategie en –politiek. Je staat open voor en kan anticiperen op veranderingen hierin.

• Je bent in staat om samenwerking op te zetten en aan te moedigen. Je kan teamleden betrekken en durft knelpunten te identificeren en op te lossen.

• Je kan gericht adviseren, zowel in- als extern op basis van je expertise. Je kan terugvallen op een professioneel netwerk op diverse organisatieniveaus.

• Je bent in staat om instemming te verkrijgen voor een mening, een aanpak of een visie door goed onderbouwde argumenten te gebruiken, door dialoog en overleg aan te gaan en door gepaste strategieën uit te bouwen;

Samengevat: we zoeken iemand die de X-factor bezit (http://www.pxl.be/Pub/PXL/Onze-missie.html)

Toelatingsvoorwaarden

• Je hebt een masterdiploma.

• Een getuigschrift Certified Internal Auditor of een ander bewijs van bekwaamheid in het domein van de audit of controle is een meerwaarde – indien je geen opleiding in audit of controle bezit, wordt verwacht dat je deze binnen de eerste 3 jaar van aanstelling succesvol afrondt.

• Je beschikt over ten minste 3 jaar relevante ervaring.

• Je hebt een algemene kennis van kwaliteitszorg en –evaluatie en je hebt zicht op de structuur en werking van een hogeschool.

• Je hebt ervaring met operationele en financiële processen, met courante administratieve softwarepakketten, met vergader- en onderhandelingstechnieken en rapportage- en presentatietechnieken.

Aanbod

Hogeschool PXL, centraal gelegen in het hart van Limburg, is nauw verweven met het academische en economische leven in de regio. Je mag rekenen op een boeiende en uitdagende functie met ruimte voor het opnemen van verantwoordelijkheden en met oog voor de mogelijkheden om jouw talenten verder te ontwikkelen. Je komt terecht in een innovatieve en multidisciplinaire omgeving die hartelijkheid en ernst uitstraalt. Je mag je verwachten aan een aantrekkelijke vakantieregeling, smartphone, terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, fietsvergoeding, cambio huurwagen, voordelige hospitalisatieverzekering en interessante cateringvoorwaarden en tal van andere personeelsvoordelen.

Aanstelling

De contractuele aanstelling van onbepaalde duur kan ingaan vanaf 16/8/2023 (in functie van jouw beschikbaarheid). Interne kandidaten met een statutaire aanstelling behouden deze onderliggend.

Salarisschaal

De inschaling gebeurt op masterniveau in de salarisschaal 587 (A21). Voor meer informatie: Salarisschalen administratief en technisch personeel hogescholen (vlaanderen.be)

Je vindt het bruto geïndexeerd maandsalaris in de kolom 'maandsalaris'. Een bruto-netto loonberekening kan je via deze link maken.

Naast anciënniteit in de openbare sector kan ook relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige worden toegekend, conform het hogescholendecreet. De maximum toegekende anciënniteit voor deze functie bedraagt 10 jaar, tenzij de automatisch toegekende beroepservaring deze termijn overschrijdt. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken binnen de maand na indiensttreding en onderzoek van het volledige dossier. De anciënniteitsbepalingen voor interne kandidaten zoals eerder verworven, blijven behouden.

Opmerkingen

Solliciteren voor deze functie kan tot uiterlijk 18/06/2023 en uitsluitend via ons elektronische sollicitatietool SES: http://ses.pxl.be. Je kan ons via deze weg je cv, diploma’s, motivatiebrief … bezorgen. Je kan rekenen op een discrete behandeling van je kandidatuur.

Selectieprocedure

• Preselectie op basis van CV en motivatiebrief is mogelijk en afhankelijk van het aantal kandidaten.

• Kandidaten die op basis van CV en motivatiebrief geselecteerd worden voor deelname aan het selectieproces, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek op maandag 26 juni (voormiddag) of donderdag 29 juni (voormiddag). Een assessment of schriftelijke proef kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

• Je voldoet bij indiensttreding aan de algemene toelatingsvoorwaarden zoals bepaald in de Codex Hoger Onderwijs.

Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.


Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Tinne Lommelen
Directeur Bedrijfsvoering en Financiën
Hogeschool PXL – Centrale diensten
T 0496 25 19 94
e-mail: tinne.lommelen@pxl.be
Informatie betreffende selectieprocedure
Geert Masuy
E-mail: geert.masuy@pxl.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 18/06/2023

Datum interview:

Indiensttreding: 16/08/2023