028/2425 - Lectoren Vroedkunde
Over ons

Hogeschool PXL is met meer dan 10700 studenten en 1300 medewerkers een toonaangevende hogeschool in de regio. In het dynamisch netwerk van Hogeschool PXL dagen we elke partner vandaag uit om samen de toekomst te ontwerpen. Doordrongen van identiteit en praktijk leiden we ondernemende, geëngageerde, creatieve professionals en kunstenaars op. We werken samen aan oplossingen met organisaties in onderzoek en dienstverlening. We claimen kwaliteit in een innovatieve en multidisciplinaire omgeving die vlotheid en tegelijk sérieux uitstraalt.

Betrekking
Functie:
Lector
Departement:
PXL-Healthcare
Aanstelling:
Statutair tijdelijk
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
t.e.m. 50%
Duur:
We zijn op zoek naar meerdere lectoren voor deze functie waarbij onze voorkeur gaat naar een tewerkstellingspercentage van 40%.
De statutaire aanstelling gebeurt met ingang van 16 september 2024 tot eind academiejaar 2024-2025. Heraanstelling en uitbreiding zijn mogelijk.
Details

Taakomschrijving

In het departement PXL-Healthcare worden de zorg-professionals van de toekomst opgeleid. Daarbij wordt het gebruik van communicatietechnologie en informatienetwerken hoog in het vaandel gedragen. Naast participatie aan onderzoeks- en dienstverleningsprojecten willen wij ons netwerk steeds verder uitbouwen omdat een goede afstemming met het werkveld noodzakelijk is om innovaties binnen de maatschappij en het brede domein van de gezondheids- en welzijnszorg in de curricula in te bedden. Het gehele onderwijs- en dienstverleningsproces krijgt vorm vanuit een democratische be-sluitvorming, een pluralistische mensvisie, een internationale onderwijscontext en met een optimale coaching van onze studenten in al zijn geledingen.

Het volledig opleidingsaanbod van PXL-Healthcare vind je via deze link

We zijn op zoek naar meerdere lectoren voor deze functie waarbij onze voorkeur gaat naar een te-werkstellingspercentage van 40%.

HOE ZIET JOUW TAKENPAKKET ERUIT?

Onderwijsopdracht

Je zal een onderwijsopdracht opnemen in het domein verloskunde van de opleiding Vroedkunde. Daarnaast zal je als coach studenten begeleiden tijdens hun stage en/of bij hun bachelorproef.

Je hebt een competentiegerichte onderwijsvisie die aansluit bij de bestaande – probleemgestuurde – visie van het departement PXL-Healthcare. Je draagt actief bij tot de continue verbetering van het on-derwijs in je opleiding.

Hogeschool PXL heeft als principe dat de volledige onderwijsopdracht door het volledige onderwijsteam wordt gedragen en verwacht de nodige collegialiteit, actieve bijdrage en flexibiliteit van haar medewer-kers.

Je draagt in team bij tot:

• de uitwerking en uitvoering van het PGO opleidingsconcept en – curriculum;

• het coachen van juniorcollega’s in het bereiken van hun beroepscompetenties, met nadruk in hun rol als (bachelor) vroedkundige;

• het aansturen, coachen en evalueren van onderzoeksvaardigheden (basisvaardigheden, projectmanagement en bachelorproef);

• het begeleiden van stages in de verloskunde en gynaecologie;

• de realisatie van de specifieke doelstellingen van de opleiding en de hogeschool;

• participatie binnen opleidingsspecifieke en hogeschoolbrede werkgroepen en het professioneel netwerk; specifiek in de klinische verloskunde;

• het deelnemen aan tutoroverleg en praktijkoverleg;

• vertegenwoordiging van je opleiding op infodagen, studiekeuzemomenten, SID-in, ...

• het meewerken aan simulatiesessies zowel betreffende fysiologische als pathologische verloskunde en dit zowel voor studenten vroedkunde als voor zorgprofessionals uit het werkveld;

• Je neemt deel aan professionalisering, zowel didactisch als vakinhoudelijk, in en buiten de hogeschool.

Onderzoeksopdracht

Je gaat in dialoog met PXL-onderzoekers om onderzoeksresultaten te integreren in je opleidingsonderdelen.

Je wordt actief gestimuleerd om onderzoekprojecten te initiëren, te ondersteunen en uit te voeren. Je brengt gegevens en resultaten uit eigen onderzoekservaring mee ter implementatie naar de opleiding.

Profiel

• Je voldoet aan de wettelijke taalvereisten voor de kennis van de doceertaal (Nederlands).

• Een zeer goede kennis van de Engelse taal is een vereiste voor onderzoeksdoeleinden, begeleiding van bachelorproeven en internationale (onderzoeks)projecten;

• Je kan een onderzoeksvraag formuleren en weet hoe je een praktijkgericht onderzoek moet aanpakken uit kennis of ervaring.

• Een aggregaat diploma of getuigschrift van pedagogische bekwaamheid;

• Je bent vertrouwd met de principes van projectonderwijs, authentiek leren, probleemgestuurd onderwijs en blended learning en je kan hierin innovatief leermateriaal ontwikkelen;

• Je bent bereid om deze job (blijvend) te combineren met een job in de tweedelijns verloskunde.

Wat zijn jouw talenten?

• Zeer sterke communicatieve en coachende vaardigheden;

• Je kan vlot werken met diverse relevante IT-tools en je kan aantonen dat je ICT ook op een didactisch verantwoorde manier kan inzetten;

• Je hanteert een gestructureerde, begrijpbare en grammaticaal correcte schrijfstijl;

• Je kan zowel zelfstandig als in team optimaal functioneren;

• Je ben een goede planner en kan zelf prioriteiten stellen.

Bezit jij onze “X-factor”? Dan nodigen wij jou graag uit om te solliciteren.

Toelatingsvoorwaarden

• Je bent in het bezit van een bachelordiploma vroedkunde, aangevuld met een masterdiploma vroedkunde of gezondheidswetenschappen of seksuologie;

• Onderwijservaring in het hoger (probleemgestuurd) onderwijs en onderzoekservaring is een ver-eiste;

• Je hebt minimum 5 jaar relevante beroepservaring in de verloskunde, waaronder beroepservaring in de tweedelijns verloskunde; specifiek in de pathologische verloskunde

Aanbod

Je mag rekenen op een boeiende en uitdagende functie met ruimte voor het opnemen van verant-woordelijkheden en met oog voor de mogelijkheden om jouw talenten verder te ontwikkelen. Je mag je verwachten aan een aantrekkelijke vakantieregeling, terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, fietsvergoeding, cambio huurwagen, voordelige hospitalisatieverzekering en interessante cateringvoorwaarden en tal van andere personeelsvoordelen.

Salarisschaal

De inschaling gebeurt op masterniveau (salarisschaal 502).

Voor meer informatie: Salarisschalen onderwijzend personeel hogescholen (vlaanderen.be) 

Je vindt het bruto geïndexeerd maandsalaris in de kolom 'maandsalaris'. Een bruto-netto loonberekening kan je via deze link maken.

Naast anciënniteit in de openbare sector kan ook relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige worden toegekend, conform het hogescholendecreet. De maximum toegekende anciënniteit voor deze functie bedraagt 8 jaar, tenzij de automatisch toegekende beroepservaring deze termijn overschrijdt. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken binnen de maand na indiensttreding en onderzoek van het volledige dossier. De anciënniteitsbepalingen voor interne kandidaten zoals eerder verworven, blijven behouden.Opmerkingen

Bezorg ons je kandidaatstelling (cv, motivatiebrief, diploma’s, ...) tegen uiterlijk op 19/6/2024 via ons elektronische sollicitatietool SES: http://ses.pxl.be. Je kan rekenen op een discrete behandeling van je kandidatuur.

Selectieprocedure

• Preselectie op basis van CV en motivatiebrief is mogelijk en afhankelijk van het aantal kandidaten.

• Kandidaten die op basis van CV en motivatiebrief geselecteerd worden voor deelname aan het selectieproces, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek 27/06/2024 Kandidaten waarmee we op basis van dit gesprek een potentiële match zien, worden uitgenodigd voor een presentatie/proefles op 3/7/2024.

• Je voldoet bij indiensttreding aan de algemene toelatingsvoorwaarden zoals bepaald in de Codex Hoger Onderwijs.

• Via deze vacature leggen we ook een Talentenpool aan.

• Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.

Je vindt alle informatie over de aangeboden betrekking en de selectieprocedure op de website van de PXL: www.pxl.be/jobs.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Els Hendrix
Opleidingshoofd Vroedkunde
Hogeschool PXL – departement Healthcare
T 0032 11 77 50 25
Email : Els.Hendrix@pxl.be
Informatie betreffende selectieprocedure
Petra Konix
E-mail: petra.konix@pxl.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 19/06/2024

Datum interview: 27/06/2024

Indiensttreding: 16/09/2024