070/2425 - Lector en onderzoeker lichamelijke opvoeding
Over ons

Hogeschool PXL is met meer dan 10700 studenten en 1300 medewerkers een toonaangevende hogeschool in de regio. In het dynamisch netwerk van Hogeschool PXL dagen we elke partner vandaag uit om samen de toekomst te ontwerpen. Doordrongen van identiteit en praktijk leiden we ondernemende, geëngageerde, creatieve professionals en kunstenaars op. We werken samen aan oplossingen met organisaties in onderzoek en dienstverlening. We claimen kwaliteit in een innovatieve en multidisciplinaire omgeving die vlotheid en tegelijk sérieux uitstraalt.

Betrekking
Functie:
(Praktijk-)Lector
Departement:
PXL-Education
Aanstelling:
Statutair tijdelijk
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
max. 70%
Duur:
Onze voorkeur gaat uit naar kandidaten die een aanstellingspercentage van 70% willen opnemen. De opdracht kan opgesplitst worden in deelopdrachten onderwijs (40%) en onderzoek (30%) - in functie van expertise en beschikbaarheid.
De statutaire* aanstelling vangt aan op 16 september 2024 tot eind academiejaar 2024-2025. Heraan-stelling en uitbreiding zijn mogelijk.
*Een aanstelling tot en met 25% binnen Hogeschool PXL is een aanstelling als gastdocent. Bij uitbreiding van de opdracht is een aanstelling als (prakijk)lector zonder nieuwe selectieprocedure mogelijk.
Details

Taakomschrijving

Goed onderwijs, één van de fundamenten van een welvarende maatschappij, steunt op bekwame leraars. Zij zorgen immers elke dag opnieuw voor kwaliteitsvol onderwijs.

Het algemene doel van onze lerarenopleiding is samen met het (brede) werkveld studenten te vormen tot leraren met ‘empassie’, expertise, een onderzoekende houding en maatschappelijke betrokkenheid.

Onze afgestudeerden zijn thuis in alle onderwijsvormen en werken in scholen van alle onderwijsnetten. De aangeleerde competenties zijn tevens aanwendbaar buiten het onderwijs. Studenten krijgen dan ook les van enthousiaste, gemotiveerde lectoren die een voorbeeld zijn wat betreft expertise in een vakdomein en pedagogische bekwaamheid.

Dit alles gekoppeld aan een sterke individuele begeleiding en het gebruik van de modernste didactische hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld tablets en digitale borden, maakt dat er ideale leraren worden gevormd voor nu en later.

Meer info over onze educatieve bachelor- en graduaatsopleidingen vind je via deze link

Het Expertisecentrum PXL-Onderwijsinnovatie zet als onderzoekspartner voor innovatieve designs van educatieve processen voor jong en oud, bakens uit voor het onderwijs van morgen.

PXL-Onderwijsinnovatie zet in op praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening die leiden tot échte innovatie in de onderwijspraktijk en zo bijdragen tot maximale ontwikkelingskansen voor iedere ‘lerende’ op diverse onderwijsniveaus.

HOE ZIET JOUW TAKENPAKKET ERUIT?

Onderwijsopdracht (tem 40%)

Je zal een onderwijsopdracht opnemen in de domeinen lichamelijke opvoeding en bewegingsrecreatie, van de educatieve bacheloropleiding voor het secundair onderwijs met focus op zowel vakinhouden als vakdidactiek. Daarnaast zal je studenten lichamelijke opvoeding begeleiden tijdens hun stages en/of bij hun bachelorproef. Lesgeven gebeurt voornamelijk on campus, maar de begeleiding verloopt zowel fysiek (op verplaatsing) als online en zowel synchroon als asynchroon.

Je hebt een competentiegerichte onderwijsvisie die aansluit bij de bestaande visie van het departement PXL-Education. Je draagt actief bij tot de continue verbetering van het onderwijs in je opleiding.

Hogeschool PXL heeft als principe dat de volledige onderwijsopdracht door het volledige onderwijsteam wordt gedragen en verwacht de nodige collegialiteit, actieve bijdrage en flexibiliteit van haar medewerkers.

Je draagt in team bij tot:

• de uitwerking en uitvoering van het opleidingsconcept en – curriculum;

• de realisatie van de specifieke doelstellingen van de opleiding en de hogeschool;

• deelname aan overleggroepen (o.a. vakgroepen, opleidingsraad, …);

• de maatschappelijke disseminatie van de expertise die in de opleiding aanwezig is;

• de opvolging en ondersteuning van studenten in het kader van stages en projecten, bijv. door de organisatie van praktijkoverleg;

• de opvolging, ondersteuning en evaluatie van studenten in het kader van stages, bachelorproeven en persoonlijke ontwikkelportfolio’s;

• de uitbouw van een breed netwerk, zowel binnen als buiten het onderwijs;

• deelname aan (didactische) overleggroepen (o.a. vakgroepen, opleidingsraad, …);

• het verstrekken van informatie aan kandidaat-studenten op de voorziene infomomenten;

Je gaat in dialoog met PXL-onderzoekers om onderzoeksresultaten te integreren in je opleidingsonderdelen. Je neemt deel aan professionalisering, zowel didactisch als vakinhoudelijk, in en buiten de hogeschool.

Onderzoeksopdracht (tem 30%)

Als onderzoeker/kernonderzoeker maak je deel uit van het Expertisecentrum PXL-Onderwijsinnovatie en coördineer je het praktijkgericht onderzoek rond het onderwerp ‘sport en bewegingsdidactiek’. Je bent zelf ook actief als onderzoeker binnen deze onderzoekslijn.

Als onderzoeker volg je de stappen van de onderzoekcyclus en werk je samen met de andere onderzoekers binnen deze onderzoekslijn. Je werkt nauw samen met het werkveld (bv. leraren LO, personal trainers, etc.) voor de uitvoering van het onderzoek.

Als kernonderzoeker denk je actief na over bijkomende subsidieprojecten of dienstverleningsopdrachten die binnen deze onderzoekslijn passen en zet je hiervoor gepaste acties op. Je stemt op geregelde basis af met het onderzoekshoofd van het expertisecentrum ‘onderwijsinnovatie’ over de voortgang van het onderzoek.

Profiel

• Je hebt vakinhoudelijke en vakdidactische expertise m.b.t. het domein lichamelijke opvoeding (en bewegingsrecreatie);

• Je hebt zelf een achtergrond in het domein van lichamelijke opvoeding of je hebt ervaring in het begeleiden van studenten lichamelijke opvoeding;

• Je bezit goede begeleidings- en coachingsvaardigheden zodat je studenten optimaal kan opvolgen en ondersteunen in het kader van hun persoonlijke en professionele ontwikkeling en tijdens stages, projecten of bij het uitwerken van hun bachelorproef;

• Je hebt ervaring in het geven van online lessen en het ontwikkelen van leerpaden in functie van begeleid zelfstandig leren;

• Je voldoet aan de wettelijke taalvereisten voor de kennis van de doceertaal (Nederlands);

• Je bent bereid om een C1-niveau voor Engels te behalen. (Hogeschool PXL biedt concrete begeleidingsmaatregelen op maat om te helpen het vereiste taalniveau te bereiken);

• Je bent vertrouwd met de principes van competentie- en talentgericht onderwijs;

• Je beschikt over de nodige onderzoekscompetenties waarmee je zowel je eigen onderzoek als de onderzoekscompetenties van de studenten kan uitbouwen;

• Je beschikt over een goed netwerk in functie van onderzoek en projecten in samenwerking met andere instellingen of organisaties.

Wat zijn jouw talenten?

• Je bezit goede organisatorische en coördinerende vaardigheden en je kan zelfstandig, in nauwe samenwerking met betrokken stakeholders, projecten opzetten die het departement PXL-Education versterken;

• Je bent flexibel en kan zelfstandig werken, maar bent ook sociaal en teamgericht;

• Je werkt gestructureerd en doelgericht en kan anderen aansturen in het kader van (onderzoeks)projecten;

• Je kan waarderend en groeigericht coachen en feedback geven;

• Je kan vlot werken met diverse relevante ICT-tools. Je kan aantonen dat je ICT ook op een didactisch verantwoorde manier kan inzetten.

Bezit jij onze “X-factor”? Dan nodigen wij jou graag uit om te solliciteren.

Toelatingsvoorwaarden

• Je bent in het bezit van een masterdiploma lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen (of hiermee gelijkgesteld);

• Je behaalde een aggregaatsdiploma of getuigschrift van pedagogische bekwaamheid;

• Als je kandideert voor de onderwijsopdracht: je hebt minstens drie jaar relevante en aantoonbare onderwijservaring (bij voorkeur in het secundair onderwijs en/of in een lerarenopleiding secun-dair onderwijs)

• Als je (ook) kandideert voor de onderzoeksopdracht: je hebt ervaring op vlak van kwantitatief en kwalitatief onderzoek.

Aanbod

Je mag rekenen op een uitdagende functie met ruimte voor het opnemen van verantwoordelijkheden en met oog voor de mogelijkheden om uw talenten verder te ontwikkelen. Je mag je verwachten aan een aantrekkelijk statuut en vakantieregeling. Terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, een fietsvergoeding, Cambio huurwagen, voordelige hospitalisatieverzekering, aantrekkelijke cateringvoorwaarden en tal van andere voordelen.

Salarisschaal

De inschaling gebeurt op masterniveau (salarisschaal 502).

Voor meer informatie: Salarisschalen onderwijzend personeel hogescholen (vlaanderen.be) 

 Je vindt het bruto geïndexeerd maandsalaris in de kolom 'maandsalaris'. Een bruto-netto loonberekening kan je via deze link maken.

Naast anciënniteit in de openbare sector kan ook relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige worden toegekend, conform het hogescholendecreet. De maximum toegekende anciënniteit voor deze functie bedraagt 10 jaar, tenzij de automatisch toegekende beroepservaring deze termijn overschrijdt. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken binnen de maand na indiensttreding en onderzoek van het volledige dossier. De anciënniteitsbepalingen voor interne kandidaten zoals eerder verworven, blijven behoudenOpmerkingen

Bezorg ons je kandidaatstelling (cv, motivatiebrief, diploma’s, ...) tegen uiterlijk 12/08/2024 via onze elektronische sollicitatietool SES: http://ses.pxl.be. Je kan rekenen op een discrete behandeling van je kandidatuur. Gelieve in uw motivatiebrief te vermelden welk tewerkstellingspercentage uw voorkeur geniet.

Selectieprocedure

• Preselectie op basis van CV en motivatiebrief is mogelijk en afhankelijk van het aantal kandidaten.

• Geselecteerde kandidaten uit de preselectie (op basis van cv en motivatiebrief) worden uitgenodigd voor een selectiegesprek op 29/8/2024. Kandidaten waarmee we op basis van dit gesprek een potentiële match zien voor de onderwijsopdracht, worden uitgenodigd voor een presentatie/proefles op 10/9/2024.

• Je voldoet bij indiensttreding aan de algemene toelatingsvoorwaarden zoals bepaald in de Codex Hoger Onderwijs.

• Via deze vacature leggen we ook een Talentenpool aan.

• Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.

Je vindt alle informatie over de aangeboden betrekking en de selectieprocedure op de website van de PXL: www.pxl.be/jobs.
Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Corry Hermans
Opleidingshoofd secundair onderwijs
PXL-Education
T 0032 472 57 87 50
E-mail : corry.hermans@pxl.be
Informatie betreffende selectieprocedure
Petra Konix
E-mail: petra.konix@pxl.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 12/08/2024

Datum interview: 29/08/2024

Indiensttreding: 16/09/2024