071/2425 - Lector pedagogische wetenschappen
Over ons

Hogeschool PXL is met meer dan 10700 studenten en 1300 medewerkers een toonaangevende hogeschool in de regio. In het dynamisch netwerk van Hogeschool PXL dagen we elke partner vandaag uit om samen de toekomst te ontwerpen. Doordrongen van identiteit en praktijk leiden we ondernemende, geëngageerde, creatieve professionals en kunstenaars op. We werken samen aan oplossingen met organisaties in onderzoek en dienstverlening. We claimen kwaliteit in een innovatieve en multidisciplinaire omgeving die vlotheid en tegelijk sérieux uitstraalt.

Betrekking
Functie:
(Praktijk-)Lector
Departement:
PXL-Education
Aanstelling:
Statutair tijdelijk
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
t.e.m. 75%
Duur:
Met deze vacature vullen we meerdere opdrachten in en zullen dus ook meerdere kandidaten aan-stellen op deze vacature, rekening houdend met expertise en beschikbaarheid. Voor kandidaten die voorkeur hebben om een groter aanstellingspercentage willen opnemen kan deze opdracht aange-vuld worden met vervangingsopdrachten.
De statutaire* aanstelling vangt aan op 16 september 2024 tot eind academiejaar 2024-2025. Heraan-stelling en uitbreiding zijn mogelijk.
*Een aanstelling tot en met 25% binnen Hogeschool PXL is een aanstelling als gastdocent. Bij uitbreiding van de opdracht is een aanstelling als (praktijk)lector zonder nieuwe selectieprocedure mogelijk.

Details

Taakomschrijving

Goed onderwijs, één van de fundamenten van een welvarende maatschappij, steunt op bekwame leraars. Zij zorgen immers elke dag opnieuw voor kwaliteitsvol onderwijs.

Het algemene doel van onze lerarenopleiding is samen met het (brede) werkveld studenten te vormen tot leraren met ‘empassie’, expertise, een onderzoekende houding en maatschappelijke betrokkenheid.

Onze afgestudeerden zijn thuis in alle onderwijsvormen en werken in scholen van alle onderwijsnetten. De aangeleerde competenties zijn tevens aanwendbaar buiten het onderwijs. Studenten krijgen les van enthousiaste, gemotiveerde lectoren die een voorbeeld zijn wat betreft expertise in een vak-domein en pedagogische bekwaamheid.

Dit alles gekoppeld aan een sterke individuele begeleiding en het gebruik van de modernste didactische hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld tablets en digitale borden, maakt dat er ideale leraren worden gevormd voor nu en later.

Meer info over onze educatieve bachelor- en graduaatsopleidingen vind je via deze link

HOE ZIET JOUW TAKENPAKKET ERUIT?

Onderwijsopdracht


Je zal een onderwijsopdracht opnemen in de vakkenclusters ‘professionele, pedagogische en didactische competenties’ van de educatieve bachelor secundair onderwijs. Daarnaast zal je als coach studenten begeleiden tijdens hun diverse stages en/of bij hun bachelorproef.

30% van de opdracht situeert zich in de opleiding lichamelijke opvoeding van de educatieve bacheloropleiding secundair onderwijs en zal je uitsluitend deze studenten begeleiden en coachen.

Het lesgeven gebeurt voornamelijk on campus, maar kan ook online verlopen, zowel synchroon als asynchroon. De begeleiding gebeurt vooral online, maar ook op verplaatsing.

Je hebt een competentiegerichte onderwijsvisie die aansluit bij de bestaande visie van het departement PXL-Education. Je draagt actief bij tot de continue verbetering van het onderwijs in je opleiding.

Hogeschool PXL heeft als principe dat de volledige onderwijsopdracht door het volledige onderwijsteam wordt gedragen en verwacht de nodige collegialiteit, actieve bijdrage en flexibiliteit van haar medewerkers.

Je draagt in team bij tot:

• de uitwerking en uitvoering van het opleidingsconcept en – curriculum;

• de realisatie van de specifieke doelstellingen van de opleiding en de hogeschool;

• deelname aan overleggroepen (o.a. vakgroepen, opleidingsraad, …);

• de maatschappelijke disseminatie van de expertise die in de opleiding aanwezig is;

• de opvolging en ondersteuning van studenten in het kader van stages en projecten, bijv. door de organisatie van praktijkoverleg;

• stagebegeleiding

• de uitbouw van een breed netwerk, zowel binnen als buiten het onderwijs.

• deelname aan (didactische) overleggroepen (o.a. vakgroepen, opleidingsraad, …)

• het verstrekken van informatie aan kandidaat-studenten op de voorziene infomomenten;

Je gaat in dialoog met PXL-onderzoekers om onderzoeksresultaten te integreren in je opleidingsonderdelen.

Je neemt deel aan professionalisering, zowel didactisch als vakinhoudelijk, in en buiten de hogeschool.

Onderzoeksopdracht

De kandidaat wordt actief gestimuleerd om onderzoekprojecten te initiëren, te ondersteunen en excellente resultaten na te streven.Profiel

• Je hebt vakinhoudelijke expertise op pedagogisch en didactisch vlak;

• Voor de 30% opdracht in de opleiding lichamelijke opvoeding is het hebben van ervaring in het begeleiden van studenten lichamelijke opvoeding of een andere achtergrond in het domein van lichamelijke opvoeding een meerwaarde voor je kandidaatstelling, alsook zelf afgestudeerd zijn als leerkracht lichamelijke opvoeding;

• Je bezit goede begeleidings- en coachingsvaardigheden zodat je studenten optimaal kan opvolgen en ondersteunen in het kader van hun persoonlijke en professionele ontwikkeling en tijdens stages, projecten of bij het uitwerken van hun bachelorproef;

• Je hebt ervaring in het geven van online lessen en het ontwikkelen van leerpaden in functie van begeleid zelfstandig leren;

• Je voldoet aan de wettelijke taalvereisten voor de kennis van de doceertaal (Nederlands);

• Je bent bereid om een C1-niveau voor Engels te behalen. (Hogeschool PXL biedt concrete begeleidingsmaatregelen op maat om te helpen het vereiste taalniveau te bereiken);

• Je bent vertrouwd met de principes van competentie- en talentgericht onderwijs;

• Je beschikt over de nodige onderzoekscompetenties waarmee je zowel je eigen onderzoek als de onderzoekscompetenties van de studenten kan uitbouwen.

Wat zijn jouw talenten?

• Je bezit goede organisatorische en coördinerende vaardigheden en je kan zelfstandig, in nauwe samenwerking met betrokken stakeholders, projecten opzetten die het departement PXL-Education versterken;

• Je bent flexibel en kan zelfstandig werken, maar bent ook sociaal en teamgericht;

• Je kan waarderend en groeigericht coachen en feedback geven;

• Je kan vlot werken met diverse relevante ICT-tools. Je kan aantonen dat je ICT ook op een didactisch verantwoorde manier kan inzetten.

Bezit jij onze “X-factor”? Dan nodigen wij jou graag uit om te solliciteren.

Toelatingsvoorwaarden

• Je bent in het bezit van een masterdiploma Pedagogische wetenschappen (of hiermee gelijkge-steld) of een bachelordiploma als leraar secundair onderwijs in combinatie met een professionele master Educational Needs of een academische master Opleidings- en onderwijswetenschappen;

• Je behaalde een aggregaatsdiploma of getuigschrift van pedagogische bekwaamheid;

• Je hebt minstens drie jaar relevante en aantoonbare onderwijservaring (bij voorkeur in het secundair onderwijs)

Aanbod

Je mag rekenen op een uitdagende functie met ruimte voor het opnemen van verantwoordelijkheden en met oog voor de mogelijkheden om uw talenten verder te ontwikkelen. Je mag je verwachten aan een aantrekkelijk statuut en vakantieregeling. Terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, een fietsvergoeding, Cambio huurwagen, voordelige hospitalisatieverzekering, aantrekkelijke cateringvoorwaarden en tal van andere voordelen.

Salarisschaal

De inschaling gebeurt op masterniveau (salarisschaal 502).

Voor meer informatie:Salarisschalen onderwijzend personeel hogescholen (vlaanderen.be)

 Je vindt het bruto geïndexeerd maandsalaris in de kolom 'maandsalaris'. Een bruto-netto loonberekening kan je via deze link maken.

Naast anciënniteit in de openbare sector kan ook relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige worden toegekend, conform het hogescholendecreet. De maximum toegekende anciënniteit voor deze functie bedraagt 10 jaar, tenzij de automatisch toegekende beroepservaring deze termijn overschrijdt. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken binnen de maand na indiensttreding en onderzoek van het volledige dossier. De anciënniteitsbepalingen voor interne kandidaten zoals eerder verworven, blijven behoudenOpmerkingen

Bezorg ons je kandidaatstelling (cv, motivatiebrief, diploma’s, ...) tegen uiterlijk 12/08/2024 via onze elektronische sollicitatietool SES: http://ses.pxl.be. Voor deze vacature vullen we meerdere opdrachten in, rekening houden met expertise en beschikbaarheid. Geef daarom in jouw motivatiebrief aan welk tewerkstellingspercentage jouw voorkeur geniet. Je kan rekenen op een discrete behandeling van je kandidatuur.

Selectieprocedure

• Preselectie op basis van CV en motivatiebrief is mogelijk en afhankelijk van het aantal kandidaten.

• Geselecteerde kandidaten uit de preselectie (op basis van cv en motivatiebrief) worden uitgenodigd voor een selectiegesprek op 2/9/2024. Kandidaten waarmee we op basis van dit gesprek een potentiële match zien, worden uitgenodigd voor een presentatie/proefles op 6/9/2024 of 10/9/2024.

• Je voldoet bij indiensttreding aan de algemene toelatingsvoorwaarden zoals bepaald in de Codex Hoger Onderwijs.

• Via deze vacature leggen we ook een Talentenpool aan.

• Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.Je vindt alle informatie over de aangeboden betrekking en de selectieprocedure op de website van de PXL: www.pxl.be/jobs
Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Corry Hermans
Opleidingshoofd secundair onderwijs
PXL-Education
T 0032 472 57 87 50
E-mail : corry.hermans@pxl.be
Informatie betreffende selectieprocedure
Petra Konix
E-mail: petra.konix@pxl.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 12/08/2024

Datum interview: 02/09/2024

Indiensttreding: 16/09/2024